1.Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties portālā. Tas izdarāms vai nu uzklikšķinot uz loga ”Mana darba vieta”, vai vispirms izvēloties konkrēto e-pakalpojumu no saraksta un nospiežot pogu “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”. Autentificēties var izmantojot elektronisko parakstu, e-ID, vai internetbanku.

2.Ja autentifikācija veikta izmantojot logu “Mana darba vieta”, pēc autentificēšanās atveras personalizēts lietotāja profils kurā redzama iepriekšējā sarakste, izpildītie e-pakalpojumi, kā arī profila iestatījumi. Nospiežot logu “Doties uz sākumu” atveras sākuma ekrāns kurā jāklikšķina uz loga “E-pakalpojumi”. Lai vieglāk sameklētu konkrēto pakalpojumu, meklētāja logā var ierakstīt vārdu izziņa, un ekrānā parādīsies saraksts ar piedāvātajiem e-pakalpojumiem no kura jāizvēlas “Informatīva izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu”. Lai uzsāktu pakalpojuma izpildi jāspiež poga “Uzsākt e-pakalpojumu”.

3.Ja autentifikācija veikta pie e-pakalpojuma apraksta, pēc pogas “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu” nospiešanas tiek atvērti e-pakalpojuma lietošanas nosacījumi. Papildus tiek piedāvāta poga “Skatīt instrukciju”, kurā skaidroti e-pakalpojuma izpildes soļi.

4.Ja lietotājs iepazinies ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem jāspiež poga "Uzsākt e-pakalpojumu". Lietotājam ir pienākums iepazīties ar Pakalpojuma lietošanas noteikumiem un apstiprināt to, atzīmējot rūtiņu “Iepazinos ar norādīto informāciju” un uzklikšķinot uz pogas “Tālāk”.

5.Tiek atvērta forma ar e-pakalpojuma izpildes soļiem. Vispirms atveras sadaļa “Iepriekšējie pieprasījumi”, kurā pieejami visi iepriekš izpildītie pieprasījumi. Spiežot pogu “Izveidot jaunu”, tiek piedāvāta sadaļa “Zemes vienības izvēle”, Sekojoši, parādās izvēlne “Izvēlēties zemes vienības meklēšanas veidu” ar piecām radiopogām.

6.Zemes vienības meklēšanas veida izvēle jāveic, nospiežot attiecīgo radiopogu. E-pakalpojuma saņēmējs var izvēlēties zemes vienības meklēšanas veidu izvēloties meklēt pēc kadastra apzīmējuma vai numura, norādot zemes vienības adresi vai atrašanās vietu kartē.

7.Ja zemes vienības atrašanās vieta tiek atzīmēta kartē, pēc radiopogas nospiešanas iznirst karšu pārlūka logs, kurā ar attēla tuvināšanas ikonas palīdzību samazinām kartes mērogu, līdz skaidri saskatāmi sarkanas krāsas aplīši, kas apzīmē konkrētu adreses punktu. Nospiežot uz izvēlēto adreses aplīti, iznirst informatīvs logs ar pilnu adresi. Ja adrese pareiza, jāspiež “Izvēlēties” un sekojoši tiek atkārtoti piedāvāta izvēlētās adreses pārbaude. Spiežot pogu “Turpināt” vēlreiz parādās pilna adreses informācija un spiežot pogu “Pieprasīt”, sistēma uzsāk izziņas sagatavošanu.

8.Ja pakalpojuma saņēmējs izvēlas saņemt pakalpojumu, norādot kadastra apzīmējumu vai numuru, jānorāda kadastra apzīmējums vai numurs un jānospiež “Tālāk”. Ja atzīmēta radiopoga “Ievadot zemes vienības adresi”, jānorāda pēc iespējas precīzāka zemes vienības adrese. Pēc pogas “Meklēt” nospiešanas, tiek parādītas visas atbilstošās adreses. Lai izvēlētos konkrēto adresi, par kuru pieprasīt izziņu, ir jāuzklikšķina uz attiecīgās rindas, rezultātā vēlreiz tiek parādīta izvēlētā adrese (kuru nepieciešamības gadījumā var precizēt, noklikšķinot uz saites). Ja adrese ir korekta, jāspiež poga “Turpināt”.

9.Tiek atvērta forma “Pieprasījuma apstiprināšana”, kurā pakalpojuma saņēmējs pārliecinās par pieprasījuma datu korektumu. Ja dati ir korekti, jāspiež poga “Pieprasīt”.

10.Tiek atvērta forma “Informācija par pieprasīto pakalpojumu” un attēlots paziņojums: “Jūsu pieprasītā izziņa tiek sagatavota. Izziņas datne būs pieejama 5 minūšu laikā Jūsu saņemto dokumentu sadaļā un šī pakalpojuma pirmā soļa sarakstā”.