Pakalpojuma saņemšana

1. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

2. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties. Autentifikācijai var izmantot šādas iespējas:
- e- parakstu;
- internetbankas autentifikācijas līdzekļus;
- elektroniskās identifikācijas karti (e-ID).

3. Autentificēties var:
- uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstoša loga veidā, atverot sadaļu “Mana darba vieta”;
- nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu” visu e-pakalpojumu sarakstā vai izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.

4. Informācija par autentificēšanos pieejama portāla latvija.lv labās puses panelī, uzklikšķinot uz saites „Palīdzība". Persona var pieprasīt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

5. Iepazīstoties ar e-pakalpojuma lietošanas ierobežojumiem un nosacījumiem, persona tos apstiprina, atzīmējot rūtiņu „Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem”, un uzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

6. Persona apmaksā e-pakalpojumu, izvēloties vienu no piedāvātajiem norēķinu veidiem.

7. Persona var uzsākt e-pakalpojuma lietošanu, izmantojot portāla www.latvija.lv sadaļā „Mana darba vieta -> Paziņojumi” saņemto kartes saiti. Uzklikšķinot uz saņemtās saites, atvērsies e-pakalpojuma logs (karte) portālā kadastrs.lv.
Uzmanību! Paziņojums (kartes saite) var parādīties pēc dažām minūtēm.

Pakalpojuma lietošana

1. Atverot karti, vienmēr kartes slāņu sarakstā pēc noklusējuma tiks pieslēgts kartes slānis „Analītiskā kadastra karte”. Šim slānim jābūt pieslēgtam visa E-pakalpojuma izmantošanas laikā.

2. Lai uzsāktu kadastra objektu meklēšanu, persona, atbilstoši interesējošā objekta veidam (zemes vienība, zemes vienības daļa, būve) kartes panelī „Meklēšana” atzīmē atbilstošu slāni. Savukārt Izvēloties tabulu „Telpu grupa”, persona varēs veikt telpu grupu atlasi.

3. Izmantojot kartes panelī „Meklēšana -> Paplašinātā meklēšana” pieejamos rīkus, var norādīt vienu vai vairākus (pievienojot ar „+” pogu) objektu parametrus, pēc kuriem persona vēlas atlasīt objektus. Datu atlase ir iespējama pēc šādiem parametriem:
- zemes vienībām – kadastra apzīmējuma, platības, lietošanas veida, valdošā lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējuma ballēs, lietošanas mērķa, vai zemes vienība „ir” „nav” apbūvēta;
- zemes vienības daļām – kadastra apzīmējuma;
- būvēm – kadastra apzīmējuma, platības, galvenā lietošanas veida, būves tipa, ekspluatācijas uzsākšanas gada, virszemes stāvu skaita, pazemes stāvu skaitu, būves fiziskā stāvokļa, telpu grupu skaita būvē;
- telpu grupām – kadastra apzīmējuma, platības, lietošanas veida, zemākā piesaistes stāva, telpu skaita telpu grupā.

4. Izvēlētajam parametram papildus izvēlas un/vai norāda meklēšanas kritērijus (piemēram, izvēlas iespējamās vērtības no klasifikatoriem, norāda interesējošos apjomus un veido ierobežojumus, izmantojot matemātiskās salīdzināšanas zīmes utt.)

5. Izvēloties kartes panelī „Meklēšana -> Paplašināta meklēšana - > Pēc apgabala” atbilstošu rīku, persona iezīme kartē interesējošo apgabalu vai vienu konkrētu administratīvo vienību (novadu, pagastu, pilsētu vai ciemu). Administratīvo vienību norādei izmanto rīku [Iezīmēt ģeometriju], norādot atbilstošu slāni no pieejama saraksta „Iezīmēt slānī”. Lai iezīmētu apgabalu var izmantot vienu no rīkiem [Uzzīmēt taisnstūri], [Uzzīmēt poligonu] vai [Uzzīmēt brīvu poligonu].

6. Persona nospiež pogu „Meklēt”.

7. Datu atlases rezultāti (kadastra objektu apzīmējumi) ir pieejami kartes panelī „Rezultāti”. Atlasīto objektu skaits norādīts iekavās pie attiecīgā atlasīto objektu nosaukuma. Ar pie objekta nosaukuma esošo pogu „+” var izvērst atlasīto objektu sarakstu.

8. Persona, atzīmējot vienu no atlasītajiem objektiem - zemes vienības, zemes vienības daļas vai būves kadastra apzīmējumu, var izmantot kartes panelī „Rezultāti” pieejamos rīkus:
- [Iecentrēt] – iecentrēt objektu kartē;
- [Izgaismot] – izgaismot objektu kartē;
- [Pietuvināt] – pietuvināt objektu kartē;
- [Attālināt] – attālināt objektu kartē.
Ja atlasītais objekts ir zemes vienība, būve vai telpu grupa, tad kartes panelī „Rezultāti” ir pieejami rīki:
- [Parādīt teksta informāciju] – skatīt objekta kadastra teksta informāciju;
- [Parādīt pilnu teksta informāciju] – skatīt visu objektu kadastra teksta informāciju.

9. Brīdinājums! Vienā meklēšanas reizē sistēma var atlasīt ne vairāk kā 500 objektus. Ja veicot datu atlasi, secināms, ka nav atlasīti visi objekti iezīmētajā apgabalā, kuri atbilst izvēlētajiem parametriem, tad jānorāda mazāks apgabals kartē vai jāprecizē meklēšanas parametri.

10. Kartē esošo datu pārlūkošanai persona var izmantot rīkus, kuri ir pieejami virs kartes pārlūka:
- [Pietuvināt] – var pietuvināt kartē interesējošo laukumu, nospiežot rīku un ar peli kartē iezīmējot to. Ar peles rullīti pietuvina un attālina kartes skatu;
- [Attālināt] – var attālināt kartes skatu, nospiežot rīku un ar peli iezīmējot laukumu. Ar peles rullīti pietuvina un attālina kartes skatu;
- [Pilnas kartes skats] - attēlojas pilnas kartes skats;
- [Iepriekšējais skats] - kartes attēlojums atgriežas iepriekšējā kartes skatā;
- [Nākamais skats] - kartes attēlojums attēlo nākamo kartes skatu;
- [Pārvietoties] – nospiežot rīku un kartes skatā noklikšķinot ar peles kreiso pogu un turot to, tiek bīdīts kartes skats;
- [Identificēt] – nospiežot rīku un kartes skatā uzklikšķinot uz objekta, vai iezīmējot laukumu, kartes panelī „Rezultāti” būs redzami identificētā objekta/-tu atribūti. Kartes slāņus, kuros veikt objektu identificēšanu (no kartē pieslēgtajiem), var mainīt, attiecīgi pieslēdzot vai atslēdzot tos izkrītošajā sarakstlodziņā;
- Mērogs - mērogs automātiski mainās, pietuvinot vai attālinot kartes skatu. Mērogu iespējams iestatīt manuāli, izvēloties vērtību no izkrītošā sarakstlodziņa.
- [Kartes apgabala palielinātājs] - iespējams palielināt kartes skata daļu;
- [Sagatavot kartes izdruku] - iespējams izveidot kartes skata izdrukas;
- [Pārvietoties uz koordinātām] – iespēja ievadīt koordinātas, lai atrastu vietu;
- [Mērīšanas rīki] – aktivizē mērīšanas rīkus kartē (līnija, laukums, punkts);
- [Ģenerēt saiti] – uzģenerē pašreizējā skata saiti, ietverot sevī kartes skata koordinātas un mērogu. Atverot saiti, atveras kartes skats atbilstošajā vietā.
- [Rādīt objektu adreses informāciju] – ar peli uzejot uz zemes vienības vai ēkas rāda kartē šī objekta adresi.

11. Pēc pakalpojuma lietošanas uzsākšanas pakalpojums pieejams 24 stundas, termiņu skaitot no saites uz e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv aktivizēšanas brīža.

12. Pārtraukta e-pakalpojuma lietošanu, ja nav beidzies apmaksāta e-pakalpojuma lietošanas periods (24 stundas), var atjaunot:
- portālā www.latvija.lv sadaļā „Mana darba vieta -> Paziņojumi” atkārtoti uzklikšķinot uz e-pakalpojuma saites.
- portālā www.kadastrs.lv sadaļā “Mans konts -> E-pakalpojumu vēsture”, izmantojot pogu [Atvērt karti] pie attiecīgā e-pakalpojuma ieraksta.

Cita informācija

1. Par jebkuru e-pakalpojumā konstatēto problēmu, kļūdu un nepilnību iespējams ziņot, rakstot uz e-pastu portals@vraa.gov.lv , vai zvanot uz tālruni +37167502757.