Informējam, ka sakarā ar e-pakalpojuma "Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana" darbības pārtraukšanu 31.12.2022. un atbilstoši Ministru kabineta lēmumam (MK 27.09.2022 sēdes protokols Nr.49, paragrāfs Nr.45) no 01.12.2022 e-pakalpojuma darbība tiks ierobežota.

 

Aicinām turpmākai komunikācijai ar valsts un pašvaldību iestādēm izmantot valstī noteikto oficiālo elektroniskās saziņas kanālu – E-adresi

 

Ja oficiālā elektroniskā adrese vēl nav izveidota, to varat izveidot šeit.

Lūdzu autentificējieties, lai uzsāktu e-pakalpojuma izpildi.