1. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties, izvēloties attiecīgo elektroniskās identifikācijas līdzekli, uzklikšķinot uz izvēlētās ikonas.
2. Pirms e-pakalpojuma uzsākšanas, lietotājam ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, pēc kā jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.
3. Uzsāktais pakalpojums tiek reģistrēts lietotāja izmantoto e-pakalpojumu sadaļā ar portāla piešķirtu unikālu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.
4. Pakalpojuma pirmajā solī tiek atvērta izvēlnes forma, kurā jānorāda persona, kurai vēlaties deklarēt vai norādīt dzīvesvietu: – sev vai savam nepilngadīgajam bērnam, aizbildnībā vai aizgādnībā esošai personai. Jānospiež poga “Tālāk”.
5. Norādāmo ziņu ievadformā tiek sniegta informācija par izvēlētās personas aktuālo adresi (deklarētā dzīvesvietas adrese Latvijā vai norādītā adrese ārvalstī) un informācija par aktuālo papildu adresi, ja tāda ir.
6. Ievadformā jāizvēlas vai personai tiks deklarēta dzīvesvietas adrese Latvijā, vai norādīta dzīvesvietas adrese ārvalstī, vai papildus tiks norādīta arī papildu adrese Latvijā vai ārvalstī. Lai izvēlētos attiecīgās darbības lauku, secīgi jānospiež uz izvēlētā lauka.
• Ja personai ir spēkā aktuālā adrese (deklarētā dzīvesvietas adrese Latvijā vai norādītā adrese ārvalstī), e-pakalpojumā var norādīt arī vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstī (ja nepieciešams, minot arī laika posmu, kurā persona būs papildu adresē sasniedzama);
7. Lai deklarētu dzīvesvietas adresi vai norādītu papildu adresi Latvijā, adresei ir jābūt reģistrētai Valsts adrešu reģistrā.
• Adreses ziņu ievadformas laukā “Adrese” jāveic adreses meklēšana, nospiežot pogu “Izvēlēties”;
• Adreses ievadformā “Adreses izvēle” jānorāda adreses ielas vai mājas nosaukums un citi adreses meklēšanas kritēriji, izmantojot latviešu alfabēta burtus;
• Tiek attēlota meklētā adrese vai saraksts atbilstoši adreses norādītajiem kritērijiem. Veiksmīgas meklēšanas gadījumā par deklarējamo vai papildu norādāmo adresi Latvijā, spiediet pogu „Izvēlēties”.
• Deklarējot dzīvesvietas adresi Latvijā, jānorāda tiesiskais pamats dzīvot šajā adresē. Ja dzīvesvietas lietošanas tiesiskais pamats ir  noslēgts īres vai nomas līgums, vai īpašuma lietošanas tiesības iegūtas uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata, tad tiek uzrādīts papildus aizpildāmās informācijas lauks, piemēram, norādot lietošanas tiesības, kuru iegūšanas pamats ir radniecība, jānorāda “Vārds Uzvārds”, ar kuru personu ir radniecība;
• Ja dzīvesvietu deklarējat pārstāvētajai personai, tad, izvēloties tiesisko pamatu, to jānorāda atbilstoši pārstāvētās personas tiesiskam pamatam būt deklarētam izvēlētajā adresē;
• Norādot dzīvesvietas adresi vai papildu adresi ārvalstī, laukā “Adrese” no piedāvātā valstu saraksta jāizvēlas attiecīgā valsts, bet pārējo adreses daļu jānorāda latīņu alfabētiskajā rakstībā. Norādītajai adresei jābūt pilnīgai un norādītai atbilstoši attiecīgās valsts adresācijas un pasta adreses noformēšanas noteikumiem, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
• Pakalpojuma lietotājs var norādīt savu e-pasta adresi un / vai kontakttālruni, kas var tikt izmantoti, ja dzīvesvietas deklarēšanas iestādei būs nepieciešams sazināties ar e-pakalpojuma lietotāju datu kvalitātes nolūkā;
8. Ja personai ir spēkā norādītā papildu adrese, perona var izvēlēties to izbeigt, nospiežot uz pogas “Anulēt ziņas par papildu adresi”.
• Anulējot iepriekš norādītās ziņas par papildu adresi, personai ir tiesības norādīt citu papildu adresi, minot laikposmu, kurā persona tajā būs sasniedzama.
9. Norādot nepieciešamās ziņas, ir jāpārbauda norādītās ziņas un jāapliecina, ka sniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas, kā arī persona ir informēta, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu ir paredzēta administratīvā atbildība.
10. Pārbaudot norādītās ziņas ievadformā, persona var izvēlēties atgriezties norādāmo ziņu izvēles formā (poga “Atpakaļ”) vai iesniegt sagatavoto dokumentu (poga “Iesniegt”).
11. Pēc spiedpogas „Iesniegt” nospiešanas, deklarācija tiek nosūtīta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un ziņas uzreiz tiek aktualizētas Fizisko personu reģistrā.
12. Veiksmīgas pakalpojuma izpildes gadījumā, lietotājam uz ekrāna tiek attēlots apliecinājuma teksts par norādīto ziņu reģistrēšanu. Pārliecināties par to ir iespējams, izmantojot e-pakalpojumu "Mani dati Fizisko personu reģistrā".
13. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām ir iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama ievadformas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Pieteikt e-pakalpojuma kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.