1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, e-ID vai internetbankas autentifikācijas līdzekli uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā, atverot sadaļu Mana darba vieta” , vai visu e-pakalpojumu sarakstā, nospiežot uz saites Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.

2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

3. Lai lietotu e-pakalpojumu, iepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tos apstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un uzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

4. Nākamajā solī tiek atvērta forma, kurā tiek attēlots pakalpojuma izpildes rezultāts, ja persona jau ir pieteikusies personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai, izmantojot e-pakalpojumu, vai, uzklikšķinot uz spiedpogas „Jauns pieteikums”, atveras forma „Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai”.

5. Aizpilda norādīto kontaktinformāciju un izvēlas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālo nodaļu, datumu un laiku, kurā persona iesniegs dokumentus personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai, un uzklikšķina uz spiedpogas „Turpināt”.

6. Sadaļā „Personu datu aizpildīšana” norāda personas kodu, vārdu un uzvārdu personai, kura vēlas iesniegt dokumentus personu apliecinošu dokumentu izsniegšanai, un uzklikšķina uz spiedpogas „Turpināt”.

7. Sadaļā „Atvieglojumi valsts nodevai” izvēlas atbilstošos valsts nodevas atvieglojumus personai vai gadījumam, ja tādi ir.

8. Izvēlas, kādu dokumentu persona vēlas saņemt: pasi, personas apliecību vai abus, un norāda, cik darba dienu laikā no dienas, kad persona iesniegs dokumentus klātienē, persona vēlas dokumentu saņemt, un uzklikšķina uz spiedpogas „Turpināt”.

9. Ir apskatāmas personas aizpildītās ziņas. Uzklikšķinot uz spiedpogas „Apstiprināt pieteikumu un veikt maksājumu”, pieteikums tiek saglabāts, bet nav iesniegts Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

10. Uzklikšķinot uz spiedpogas „Veikt maksājumus” , veic valsts nodevas maksājumu par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu.

11. Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas informācija par pakalpojumu būs pieejama sadaļā „E-pakalpojumi” ar sistēmas piešķirtu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.

12. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Papildus opcijas” un izvēloties šķirkli „Ziņot par kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.