1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, ir nepieciešams autentificēties ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, eID vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas e-pakalpojuma kartītē.


2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.


3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".


4. Ja lietotājs ir atvēris e-pakalpojumu sadaļu neautentificējoties, tad e-pakalpojumu var uzsākt uzklikšķinot uz saites "Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu". Šajā gadījumā e-pakalpojums tiks uzsākts tikai pēc lietotāja autentificēšanās.


5. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu "Iepazinos ar norādīto informāciju", un jānospiež spiedpoga "Tālāk".


6. Uzsāktais pakalpojums tiek reģistrēts "Mana darba vieta" sadaļā "E-pakalpojumi" ar portāla piešķirtu unikālu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.


7. Jaunam lietotājam tiek atvērta profila rediģēšanas datu ievades forma, kurā ir jānorāda:
a. Personas dati
      Dzīvesvietas valsts, Adrese, Tālrunis, E-pasts.
b. Persona, kurai paziņot nelaimes gadījumos
      Vārds, Uzvārds, Dzīvesvietas valsts, Adrese, Tālrunis, E-pasts, Piezīmes.


8. Pēc datu ievadīšanas jānospiež spiedpoga "Saglabāt". Ja vēlaties pārtraukt profila veidošanu, jānospiež spiedpoga "Atcelt".


9. Tiek atvērta e-pakalpojuma datu ievades ekrāna forma, kurā jāizvēlas kāda no darbībām:
a. Ceļojuma reģistrēšana;
b. Ceļojumu saraksts;
c. Profila rediģēšana.


10. Pēc darbības izvēles jānospiež spiedpoga "Turpināt" vai spiedpoga "Beigt", ja vēlaties noslēgt e-pakalpojumu.


11. Ja izvēlēta darbība "Ceļojuma reģistrēšana" tiek atvērta ceļojuma rediģēšanas datu ievades forma, kurā ir jānorāda:
Ceļojums
      Valsts, Apdrošināšanas kompānija, No, Līdz.


12. Pēc datu ievadīšanas jānospiež spiedpoga "Saglabāt", lai reģistrētu ceļojumu vai "Atcelt", lai atceltu ceļojuma reģistrāciju. Tiek atvērta e-pakalpojuma datu ievades ekrāna forma, kurā ir jāizvēlas kāda no darbībām:
a. Ceļojuma reģistrēšana;
b. Ceļojumu saraksts;
c. Profila rediģēšana.


13. Ja izvēlēta darbība "Ceļojumu saraksts", tiek atvērta ceļojumu saraksta forma.


14. Ja vēlaties atgriezties uz darbību izvēli jānospiež spiedpoga "Atpakaļ" vai spiedpoga "Beigt", ja vēlaties noslēgt e-pakalpojumu.


15. Ja izvēlēta darbība "Profila rediģēšana", tiek parādīti dati rediģēšanai, kuri aprakstīti šīs instrukcijas 7.punktā.


16. E-pakalpojumu tiek noslēgts ar spiedpogas "Beigt" nospiešanu. E-pakalpojumu iespējams pārtraukt jebkurā brīdī, noklikšķinot uz saites "Papildus opcijas", kas pieejama pakalpojuma formas apakšējā daļā un izvēloties šķirkli "Pārtraukt pakalpojuma izpildi" un nospiežot pogu "Pārtraukt pakalpojumu".


17. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites "Papildus opcijas" un izvēloties šķirkli "Ziņot par kļūdu". Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.


18. Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas informācija par pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiku būs pieejama "Mana darba vieta" sadaļā "E-pakalpojumi" ar sistēmas piešķirtu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.