Šobrīd portālā Latvija.lv var būt traucēta e-adreses ziņojumu parakstīšana. Ja neizdodas parakstīt dokumentu ar portāla Latvija.lv līdzekļiem, aicinām to parakstīt ārpus portāla Latvija.lv un pēc tam pievienot pielikumā.

No 25.10.2021 ir slēgts e-pakalpojums EP81 “Apliecinājums koku ciršanai".

E-pakalpojumā "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana" un e-pakalpojumā "Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs" pašreiz tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams norādīt papildu adresi Latvijā vai ārvalstīs. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likumā noteikto, personai, ja tai ir deklarēta dzīvesvietas adrese Latvijā vai norādīta uzturēšanās adrese ārvalstī, ir iespējams norādīt vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstīs.

 

Tehnisku iemeslu dēļ šobrīd nav pieejams e-pakalpojums "Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē".

 

Lai personai būtu iespējams norādīt papildu adresi Latvijā vai ārvalstī, vai arī pārbaudīt vai persona ir deklarēta norādītāja adresē, tai ir nepieciešams iesniegt iesniegumu vienā no zemāk norādītajiem iesniegšanas veidiem:

1) elektroniski:
- iesniedzot elektroniski parakstītu iesniegumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes oficiālās elektroniskās adrese kontā (eAdresē)
- nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz e-pasta adresi pmlp@pmlp.gov.lv

 

2) pa pastu, nosūtot parakstītu iesniegumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi Čiekurkalna 1.līnija 1, - k-3, Rīga, LV-1026

 

3) klātienē (darba dienās), vēršoties jebkurā pašvaldībā vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, vai arī Latvijas konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs, līdzi ņemot derīgu personu apliecinošu dokumentu.

Saistībā ar tehniskiem darbiem, pašlaik portālā nav iespējams autentificēties izmantojot pārrobežu autentifikāciju.