Šobrīd portālā Latvija.lv var būt traucēta e-adreses ziņojumu parakstīšana. Ja neizdodas parakstīt dokumentu ar portāla Latvija.lv līdzekļiem, aicinām to parakstīt ārpus portāla Latvija.lv un pēc tam pievienot pielikumā.

Saistībā ar tehniskiem darbiem, pašlaik portālā nav iespējams autentificēties izmantojot pārrobežu autentifikāciju.

PLĀNOTI PĀRTRAUKUMI:

 - 07.12.2021 no plkst.22:00 līdz plkst.22:20 saistībā ar tehniskajiem uzturēšanas darbiem nebūs iespējams pirms nosūtīšanas parakstīt e-adreses ziņojumus, izmantojot KDV e-adresē pieejamo parakstīšanas risinājumu.

 - 08.12.2021 no plkst.09:00 līdz plkst.09:30, e-pakalpojumā "Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām" ir iespējami īslaicīgi darbības traucējumi.

 - 08.12.2021 no plkst.10:00 līdz plkst.10:30 e-pakalpojumā "Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana" ir iespējami īslaicīgi darbības traucējumi.