Šobrīd portālā Latvija.lv var būt traucēta e-adreses ziņojumu parakstīšana. Ja neizdodas parakstīt dokumentu ar portāla Latvija.lv līdzekļiem, aicinām to parakstīt ārpus portāla Latvija.lv un pēc tam pievienot pielikumā.

Saistībā ar tehniskiem darbiem, pašlaik portālā nav iespējams autentificēties izmantojot pārrobežu autentifikāciju.

PLĀNOTI PĀRTRAUKUMI:

 - Saistībā ar tehniskiem darbiem portāla infrastruktūrā 13.12.2021 no plkst.22:00 līdz 14.12.2021 plkst.01:00 iespējami īslaicīgi traucējumi portāla darbībā.