Šobrīd portālā Latvija.lv var būt traucēta e-adreses ziņojumu parakstīšana. Ja neizdodas parakstīt dokumentu ar portāla Latvija.lv līdzekļiem, aicinām to parakstīt ārpus portāla Latvija.lv un pēc tam pievienot pielikumā.

Saistībā ar tehniskiem darbiem, pašlaik portālā nav iespējams autentificēties izmantojot pārrobežu autentifikāciju.