Šobrīd portālā Latvija.lv var būt traucēta e-adreses ziņojumu parakstīšana. Ja neizdodas parakstīt dokumentu ar portāla Latvija.lv līdzekļiem, aicinām to parakstīt ārpus portāla Latvija.lv un pēc tam pievienot pielikumā.

Saistībā ar tehniskiem darbiem, pašlaik portālā nav iespējams autentificēties izmantojot pārrobežu autentifikāciju.

PLĀNOTI PĀRTRAUKUMI:

- Saistībā ar tehniskajiem uzturēšanas darbiem 02.12.2021 laika posmā no 22:00 līdz 22:45 var būt īslaicīgi traucēta iespēja Latvija.lv klienta darba vietā lejupielādēt e-adreses ziņojumu pielikumus, saglabāt e-adreses ziņojumus, pievienot tiem pielikumus, parakstīt e-adreses ziņojumus ar drošu elektronisko parakstu, lejupielādēt VSAA lēmumus, lejupielādēt maksājuma attaisnojuma dokumentus, kā arī izpildīt e-pakalpojumus, kuros notiek dokumentu saglabāšana.